A GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft. (Adatkezelő) Foster Digital Kft. (Adatfeldolgozó), mint a belad11.sg-host.com domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldalhoz kapcsolódó regisztrációs felület (weboldal) alkalmazása során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A regisztrációs felületen történő adatrögzítéssel a weboldalra látogató felhasználók (Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI

Megnevezése: GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft.

Székhelye és egyben levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Speditőr út 1.

E-mail elérhetősége: adatvedelem@gartnerkg.com

 1. ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Megnevezése: Foster Digital Kft.

Székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 1.em

Képviselője: Dobos Béla ügyvezető

 

(GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft. mint Adatkezelő és Foster Digital Kft. mint Adatfeldolgozó együttesen: Felek)

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA és időtartama

Az Adatkezelő cégcsoportjának állásajánlatairól tájékoztatás, továbbá a foglalkoztatásra kerülő sofőr munkakört betöltő munkavállalók pályázati eljárással, kiválasztással kapcsolatos adatainak nyilvántartása és kezelése, valamint kapcsolattartása Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a tájékoztatás fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A regisztrációs felületre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

– profisofor.com weboldalon megadott jelentkezői adatok köre, úgy mint:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely
 • munkatapasztalat

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 1. AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATOKBA BETEKINTÉST NYERHETNEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

A Foster Digital Kft. a külön adatbázisban gyűjtött adatokat továbbítja a GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft. részére munkaerő toborzás és kiválasztás céljából. A jelentkezők 5. pontban felsorolt adatait a Foster Digital Kft. és a GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft. kiválasztási eljárásban közreműködő munkatársai tekinthetik meg.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Felek az adatkezelés céljának, jogalapjának és időtartamának megtartása mellett a személyes adatok kezelésének biztonsága érdekében megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat a garanciális eljárásokat, melyek az adatkezelés GDPR-ban és Infotv.-ben meghatározott követelményei érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a kötelező alkalmassági vizsgálat kivételével az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a foglalkozás körében elkövetett cselekményeken túl a büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. A felhasználót AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGILLETŐ JOGOK

8.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon az adatkezelőktől. Adatkezelő a Felhasználó kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, maximum egy hónapon belül közérthető formában, ad tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

8.2. A Felhasználó hozzáférési joga A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Felek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátják. A Felhasználó által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.3. Helyesbítéshez való jog A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő és /vagy Adatfeldolgozó a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

8.4. Törléshez és „elfeledtetéshez” való jog A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait töröljék abban az esetben ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalapja az adatkezelőknek
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • jogellenes az adatkezelés
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell

Felek a fenti esetekben indokolatlan késedelem nélkül kötelesek a Felhasználóra vonatkozó adatokat törölni. Felek amennyiben nyilvánosságra hozták az adatot, és azt törölni kötelesek, – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesznek annak érdekében, hogy tájékoztassanak más adatkezelőket, a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

A törlés és elfeledtetés jogával nem élhet a Felhasználó, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
 • közérdekből a népegészségügy területén
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
 • jogi igények érvényesítéséhez

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felek a Felhasználókérésére korlátozzák az adatkezelést, ha:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

 • a Felhasználó hozzájárulásával, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Felek a Felhasználót, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult az általa az Adatkezelő, vagy az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott adatait:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni,
 • más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérni az adatai közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (amennyiben ez technikailag megvalósítható)

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint e jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

8.7. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 1. TÁJÉKOZTATÁS

Kérjük, hogy e tájékoztatást az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása előtt szíveskedjen alaposan áttanulmányozni, és ha az abban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, forduljon az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó képviselőjéhez. Felek az alábbiakról kívánják Önt tájékoztatni:

 • jelen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
 • Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • amennyiben az adatkezelés e hozzájárulás alapján automatizált módon történik, Önnek joga van kérni, hogy az Önre vonatkozó, és az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelők akadályoznák
 • Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
 • bíróságnál.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) irányadó.